طبقه بندی دوره

1 دوره

خدمات

این گروه آموزشی شامل رشته های امور اداری ، بهداشت و ایمنی ، مراقبت ...

صنعت

این گروه آموزشی شامل رشته های صنایع خودرو ، صنایع چوب ، جوشکاری و...

فرهنگ و هنر

این گروه آموزشی شامل رشته های صنعت چاپ ، صنایع دستی ، طلا و...

زبان

دپارتمان زبان مجتمع فنی پلی تکنیک تهران