# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 بازرس قطعات جوشکاری شده بصورت چشمیTVTO VT LEVEL II 0-24/92/1/1 1 0 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
2 آزمایش قطعات صنعتی با امواج فراصوتی (UT) 0-39/96/2/3 1 1 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
3 آزمایش قطعات صنعتی با جریان گردابی (ET) 0-39/98/2/3 1 2 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
4 آزمایش قطعات صنعتی با ذرات مغناطیسی (MT) 0-39/95/2/1 1 3 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
5 آزمایش قطعات صنعتی با مایع نافذ (PT) 0-39/99/2/3 1 4 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
6 آزمایش قطعات صنعتی با پرتونگاری (RT) 0-39/97/2/3 1 5 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
7 تفیسر فیلم های رادیوگرافی صنعتی(RTI) 0-24/91/1/1 1 6 0 0 7 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
8 بازرس فنی جوش 3117-11-001-1 1 0 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
9 ممیزی سیستم مدیریت کیفیت جوشکاری(بر اساس استانداردهای سری ایران ایزو3834) 2141-11-001-1 1 1 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
10 بازرسی مخازن تحت فشار (در دوره بهره برداری) 0-26/33/1/1 1 2 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
11 بازرسی جوش ریل¬های راه آهن - 1 3 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
12 بازرسی مخازن ذخیره سقف شناور - 1 4 0 0 8 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
13 بازرس جوش (منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 0-24/94/1/1 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 3 7 1 1 3 - -
14 جوشکار گاز درجه 2 8-72/17/2/2 1 0 0 0 1 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
15 جوشکار گاز درجه 1 8-72/17/1/2 1 0 0 0 2 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
16 جوشکار پلاستیک 9-01/96/1/2 1 0 0 0 3 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
17 جوشکار زیر پودری 8-72/97/1/2 1 0 0 0 4 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
18 جوشکار کاربید (صنایع) 721220110050001 2 0 0 0 5 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
19 کارگر نقطه جوشکاری ثابت 8-72/35/1/2 1 0 0 0 6 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
20 کارور برشکاری و جوشکاری لیزری 0-12/45/1/2 1 0 0 0 7 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
21 برشکار هوا – گاز CNC 3-43/18/1/2 1 0 0 0 8 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
22 کارور دستگاه جوش الکترواسلاگ (Electro Slag) 8-72/36/1/1 1 0 0 0 9 0 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
23 کارور دستگاه جوش الکتروگاز(Electro gas) 8-72/14/1/1 1 0 0 0 0 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
24 جوشکار قطعات فولادی (کربنی ) با فرآیند MAG 8-72/13/1/3 1 0 0 0 1 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
25 جوشکارسازه های فولادی با فرآیند SMAW 8-72/23/1/1 1 0 0 0 2 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
26 جوشکارمخازن فولادی با فرآیند SMAW 8-72/25/1/1 1 0 0 0 3 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
27 جوشکار لوله های فولادی با فرآیندSMAW 8-72/26/1/1 1 0 0 0 4 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
28 کارگر ماهر جوشکاری (طرح 18 ماهه) 8-72/10/1/2 1 0 0 0 5 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
29 جوشکار قطعات فولادی(کم کربن)با فرآیند TIG 7212-11-005-1 1 0 0 0 6 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
30 جوشکار سازه های آلومینیومی دریایی با فرآیند MIG - 1 0 0 0 7 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
31 جوشکار لوله های گاز با فشار بالا(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-72/18/1/1 1 0 0 0 9 1 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
32 جوشکار لوله های گاز با فشار بالا با گاز محافظ آرگون(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-72/19/1/1 1 0 0 0 0 2 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
33 جوشکاری با فرایند قوس الکتریکی دستی(smaw)(خاص منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس) 8-72/16/1/1 1 0 0 0 1 2 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
34 کنترل کننده ابعادی جوش قطعات فولاد کربنی - 1 0 0 0 2 2 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
35 جوشکار ریل‌های راه آهن - 1 0 0 0 3 2 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -
36 جوشکارفولادهای زنگ نزن با فرآیند TIG - 1 0 0 0 4 2 0 1 1 0 2 2 1 2 7 - -