# نام استاندارد کد استاندارد قديم ISCO
نسخه کد شایستگی كد شغل كد گروه سطح مهارت کد ISCO
1 مدیر پروژه 2-19/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 - -
2 مدیریت پروژه های ساختمانی بر اساس استاندارد PMBOK 3432-29-004-1 1 1 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 - -
3 برنامه ریزی و کنترل پروژه کارگاهی با نرم افزار Microsoft Project(MSP) 3432-29-012-1 1 2 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 - -
4 برنامه ریزی CPM و کنترل پروژه با نرم افزار (P3) 0-22/14/1/2 1 3 0 0 1 0 0 9 2 0 4 3 2 3 1 - -
5 طراح اجزاء سیستم آبرسانی با نرم افزار LOOP 8-71/94/1/2 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
6 طراح پمپ برای ایستگاه پمپاژ با نرم افزار PUMP 8-71/95/1/2 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
7 طراح سیستم جمع آوری آبهای سطحی با نرم افزار STROM 8-71/92/1/2 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
8 طراحی پروژه راه سازی با نرم افزار Auto CAD Land Development 3432-29-003-1 1 4 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
9 مدیر مهندسان مشاور 1-34/24/1/2 1 5 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
10 طراحی و مدل سازی سازه های فولادی و بتنی به وسیله نرم افزار Revit Structure 3432-29-001-1 1 6 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
11 تحلیل و طراحی سازه نگهبان با نرم¬افزارهای Plaxis2D و SLOPE/W - 1 7 0 0 0 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
12 تحلیلگر و طراح سازه ساختمان با نرم افزار ETABS 214240290030001 2 0 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
13 طراحی اتصالات سازه های فولادی (پیچی و جوشی) 3432-29-007-1 1 1 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
14 طراحی و محاسبات دستی ساختمان بر اساس ضوابط مقررات ملی ساختمان 3432-29-009-1 1 2 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
15 تحلیلگر و طراح پی با برنامه Safe 0-22/15/1/2 1 3 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
16 طراحی سازه های بتن مسلح 3432-29-008-1 1 4 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
17 طراحی ساختمان‌های هوشمند و مقاوم در برابر زلزله 0-32/58/1/1 1 5 0 0 3 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
18 تحلیلگر و طراح سازه های بتنی و فلزی111STAAD 0-22/17/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
19 طراح و آنالیز سازه با SAP 0-22/19/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
20 طراح و برنامه ریز حفاری چاه های عمیق آب 0-32/98/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
21 طراح لوله های آبرسانی با مخازن ثابت و متغیر WESENT 8-71/91/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
22 طراح هیدرولیکی با برنامه HEC – RAS 8-71/99/1/2 1 1 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
23 طراح هیدرولیکی با برنامه 11 -MIKE 8-74/46/1/2 1 2 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
24 طراح هیدرولیکی با برنامه EHC-HMS 8-74/45/1/2 1 3 0 0 3 1 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
25 طراح آنالیز اجزای سازه ای با استفاده از نرم افزار ABUQUS 3432-29-013-1 1 0 0 0 2 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
26 طراح سازه های فولادی با نرم افزار TEKLA STRUCTURE(XSTEEL) 3432-29-011-1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
27 مسئول یا سرپرست اکیپ راهسازی و راهداری 3-59/63/1/1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 4 2 4 1 2 - -
28 تحلیگر و طراحی سازه های فولادی،بتنی و صنعتی به کمک نرم افزار Robot Structure 3432-029-002-1 1 0 0 0 1 2 0 9 2 0 4 1 6 1 2 - -
29 ایمنی و بهداشت حرفه ای در کارگاه های ساختمانی (HSE) 2263-29-001-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 4 3 6 2 2 - -
30 مربی اجرای مقاوم سازی 1-32/86 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 4 0 2 3 2 - -
31 مدیر قوانین و مقررات عمومی پیمانها 2-19/24/1/2 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 - -
32 انجام امور پیمان ها در عملیات ساختمانی 3123-29-052-1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 - -
33 تنظیم قراردادهای متداول در ساخت و ساز شهری 3123-29-053-1 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 - -
34 مدیر پیمان عمومی 2-19/23/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 4 9 1 6 2 - -
35 آزمایشگر آزمایشگاه فیزیک سیمان 311130290010001 2 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
36 آزمایشگر کنترل کیفیت بتن 311130290020001 2 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
37 فن ورز آزمایشگاه کارگاهی بتن 0-12/18/1/2 1 1 0 0 2 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
38 تست بتن کارگاهی 311130290020021 2 2 0 0 2 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
39 تکنسین آزمایشگاه مکانیک خاک 0-22/68/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
40 فن ورز آزمایشگاه مصالح ساختمانی 9-74/75/1/2 1 1 0 0 3 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
41 تکنسین آزمایشگر قیر و آسفالت 0-22/77/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
42 کنترل کیفیت آسفالت - 1 1 0 0 4 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
43 مسئول آزمایشگاه بتن 9-54/76/1/2 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
44 مسئول آزمایشگاه مکانیک خاک 0-22/67/1/2/1 1 0 0 0 9 0 0 9 2 0 3 1 1 1 3 - -
45 کارور اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم افزار Arclew 0-31/28/1/2/1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
46 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 0-31/28/1/2 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
47 متصدی تعیین صورت وضعیت 0-33/28/1/2 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
48 کارور سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS با نرم­افزار ARC GIS 3112/09 1 4 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
49 تفکیک و تسطیح اراضی 0-31/21/1/4/1 1 5 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
50 طراحی و اجرای شبکه های میکروژئودزی 0-31/21/1/5/1 1 6 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
51 کارور گیرنده های GPS تک فرکانسه 0-31/21/1/8/1 1 7 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
52 انجام محاسبات و تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری CGSURVEY 2142/08 1 8 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
53 ایجاد پایگاه داده و رقومی سازی نقشه‌های خطی (DIGITIZING) 3112/16 1 9 0 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
54 پردازش تصویر با نرم افزار ERDAS 2142/14 1 0 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
55 پردازش تصاویر رقومی با نرم افزار MATLAB 2142/09 1 1 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
56 پردازش داده‌های (GPS) با نرم افزار TRIMBLE GEO OFFICE (TGO) 3112/15 1 2 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
57 تعدیل و سرشکنی خطاهای مشاهدات نقشه برداری 2142/15 1 3 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
58 تهیه نقشه با نرم افزار نقشه برداری SURFER 3112/14 1 4 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
59 سرشکنی با نرم افزار GEOLAB 0 1 5 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
60 طراحی مسیر با نرم افزار SIVAN DESIGN CIVILCAD 2142/13 1 6 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
61 کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN 2D 0-31/21/2/2/15 1 7 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
62 کار با نرم افزار سه بعدی طراحی مسیر AUTO DESK CIVIL DESIGN 3D 0-31/21/2/2/10 1 8 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
63 کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (پیشرفته) 0-31/21/2/2/11 1 9 1 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
64 کار با نرم افزار LAND DEVELOPMENT (مقدماتی) 0-31/21/2/2/14 1 0 2 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
65 نقشه بردار کارگاهی 1-31/22/1/1 1 1 2 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
66 نقشه بردار مسیر - 1 2 2 0 0 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
67 مسئول تاسیسات و تجهیزات کارگاهی 9-51/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
68 کمک مباشر تونل سازی 9-99/14/2/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
69 کمک مباشر عملیات خاکی 9-99/15/2/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
70 مباشر عملیات خاکی راهسازی 9-99/15/1/2 1 0 0 0 4 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
71 مباشر تونل سازی 9-99/14/1/2 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
72 سرپرست اکیپ نقشه برداری 0-31/21/2/2/1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
73 کنترلر 9-52/26/1/2 1 0 0 0 8 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
74 مباشر عملیات آسفالت 9-54/41/1/2 1 0 0 0 9 1 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
75 کارور GPS 0-31/29/2/1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
76 کمک نقشه بردار 0-31/21/2/3/1 1 0 0 0 4 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
77 نقشه بردار با دستگاه های الکترونیکی Total Station(نقشه بردار ماهر) 0-31/21/1/1/4 1 0 0 0 5 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
78 نقشه بردار 0-31/21/1/2/1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
79 کمک کارور SDR MAP 0-31/28/2/1 1 0 0 0 7 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
80 ترازیاب 0-31/22/1/1 1 0 0 0 8 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
81 تکنسین نصب علائم افقی و عمودی 9-54/94/1/1 1 0 0 0 9 2 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
82 کاردان مسئول بتن پاشی ( شات کریت ) دیواره تونل 9-52/23/1/1 1 0 0 0 0 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
83 کاردان مسئول زهکشی 9-54/93/1/1 1 0 0 0 1 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
84 کارور SDR MAP 0-31/28/1/1 1 0 0 0 2 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
85 مجری اجرای مقاوم سازی 9-59/11/1/1 1 0 0 0 3 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
86 کمک مجری اجرای مقاوم سازی 9-59/11/2/1 1 1 0 0 3 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
87 مسئول تهیه و نصب ضربه گیر 9-54/92/1/1 1 0 0 0 5 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
88 نیم رخ بردار عرضی 0-32/61/1/1 1 0 0 0 6 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
89 نیولر 0-32/62/1/1 1 0 0 0 7 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
90 مکان یابی بهینه و صحیح اسکان اضطراری زلزله با سیستم اطلاعات جغرافیایی GIS 3432-30-008-1 1 1 0 0 8 3 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
91 مسئول اجرای سازه های فلزی 9-52/24/1/1 1 0 0 0 2 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
92 مسئول متره و برآورد راهسازی 0-32/31/1/2 1 0 0 0 3 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
93 مسئول تهیه صورت کارکرد و تهیه دستور کار 0-33/35/1/2 1 0 0 0 4 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
94 متصدی متره و برآورد 0-33/29/1/2 1 0 0 0 5 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
95 متره و برآورد احجام کار 3123-29-032-1 1 1 0 0 5 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
96 متره و براورد به کمک نرم افزار 3123-29-034-1 1 2 0 0 5 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
97 کمک متصدی متره و برآورد 0-33/29/2/2 1 0 0 0 6 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
98 مدیر دفتر فنی 2-19/27/1/2 1 0 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
99 نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های فلزی 3432-29-015-1 1 1 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
100 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در نظارت سازه ساختمان 3123-29-051-1 1 3 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
101 بکارگیری اصول و مبانی و گودبرداری و طراحی سازه های نگهبان 3123-29-054-1 1 4 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
102 نظارت بر اجرای اسکلت در ساختمان های بتنی 3123-29-001-2 1 5 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
103 نظارت بر اجرای تاسیسات مکانیکی و برقی (با رویکرد مهندسی معماری و عمران) 3123-29-050-1 1 6 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
104 نظارت بر اجرای عملیات تخریب ساختمان 3123-29-006-2 1 7 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
105 نظارت بر اجرای عملیات گودبرداری، پی و پی کنی 3123-29-007-2 1 8 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
106 بکارگیری اصول و ضوابط مقررات ملی ساختمان در اجرای معماری ساختمان 3123-30-021-1 1 9 0 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
107 نظارت وکنترل بر اجرای ساختمانهایی با مصالح بنایی 3123-29-003-1 1 0 1 0 7 4 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
108 مسئول گودبرداری و ایمن سازی خاکبرداری 2-19/29/1/1 1 0 0 0 1 5 0 9 2 0 3 2 1 1 3 - -
109 متصدی برق و تاسیسات تونل 8-55/23/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 3 1 1 3 - -
110 کارور دستگاه های عمق یابی هیدروگرافی(اکوساندر) 0-31/21/1/7/1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 5 1 1 3 - -
111 هیدروگرافی با نرم افزار Hypack 0-31/21/1/6/1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 5 1 1 3 - -
112 تهیه چارت های دریایی 0-31/25/1/1 1 3 0 0 0 0 0 9 2 0 3 5 1 1 3 - -
113 خواندن نقشه های تاسیسات برقی 3123-29-024-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 - -
114 خواندن نقشه های تاسیسات مکانیکی 3123-29-025-1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 - -
115 نقشه کشی سازه 0-32/56/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 - -
116 خواندن نقشه های اسکلت فلزی 3123-29-022-1 1 1 0 0 1 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 - -
117 خواندن نقشه های سازه بتنی 3123-29-023-1 1 2 0 0 1 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 - -
118 ناظر و نقشه کش محل پایه های گاردیل 0-31/23/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 - -
119 نقشه کش کارگاهی سازه های فولادی 0-32/55/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 8 1 1 3 - -
120 مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی 2-19/28/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 - -
121 کمک مدیریت اجرایی کارهای ساختمانی 2-19/28/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 - -
122 معاون کارگاه 2-19/26/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 - -
123 معمار عملیات بتنی 9-52/28/1/2 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 3 3 2 1 3 - -
124 مدیریت ایمنی و بهداشت شغلی در کارگاه ساختمانی 3123-29-013-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 3 7 5 2 3 - -
125 کار ایمن و بهداشت حرفه ای در ساختمان 7119-29-011-1 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 3 7 5 2 3 - -
126 مشاور خریدوفروش املاک 4-41/30/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 3 4 3 3 3 - -
127 مسئول ذخیره سازی مصالح 9-52/21/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 - -
128 انباردار مصالح 6-12/61/2/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 - -
129 مسئول انبار ملزومات فنی و کارگاهی 6-12/61/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 3 4 - -
130 مسئول و متصدی حفظ حریم راه ها 3-59/48/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 3 2 3 4 - -
131 اجرای قالب بندی آجری فونداسیون 7114-29-003-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 - -
132 بنای پل های سنگی 9-51/25/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 - -
133 کارگر نگهداری بتن 9-52/19/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 - -
134 مسئول سند بلاست 9-31/21/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 - -
135 کارگر عمومی مقنی - 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 - -
136 کمک مقّنی - 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 - -
137 مقّنی - 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 2 1 1 1 7 - -
138 خشت زنی سنتی - 1 1 0 0 4 0 0 0 3 0 2 1 1 1 7 - -
139 سنگ تراش پل های سنگی 8-20/81/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 - -
140 نصاب تور سنگ 8-20/82/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 - -
141 خشکه چین با سنگ قلوه و لاشه 711320290030001 2 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 - -
142 دیوارچین سنگی 711320290040001 2 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 3 1 1 7 - -
143 اجرای گودبرداری پی کنی و نصب نگهدارنده چاله و ترانشه 7114-29-006-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
144 اپراتور تزریق بتن 9-52/21/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
145 آرماتور بند 9-52/34/1/5/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
146 فن ورز اجرای سقف کرمیت 9-52/20/1/1 1 1 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
147 کمک آرماتور بند 9-52/34/2/4/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
148 کارگر عمومی آرماتور بند 7119-29-021-1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
149 قالب بند و کفراژ بند 9-52/25/1/4/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
150 کمک قالب بند و کفراژ بند 9-52/25/2/4/1 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
151 کارگر عمومی قالب بند وکفراژ بند 7119-29-028-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
152 بتن ساز و بتن ریز 9-52/16/1/3/1 1 0 0 0 8 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
153 کمک بتن ساز و بتن ریز 9-52/16/2/3/1 1 0 0 0 9 0 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
154 کارگر عمومی بتن ساز و بتن ریز 7119-29-024-1 1 0 0 0 0 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
155 فن ورز اسکلت بتنی 9-52/13/1/3/1 1 0 0 0 1 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
156 مسئول اجرای سازه های بتنی 9-52/22/1/2 1 0 0 0 2 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
157 مسئول دستگاه ویبره 9-52/18/1/2 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
158 سرنصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی 9-51/26/1/1 1 0 0 0 4 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
159 آرماتوربند سیستم ICF در ساختمانسازی به روش صنعتی 9-52/35/1/1 1 0 0 0 5 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
160 نصاب سازه سیستم ICF در ساختمان سازی به روش صنعتی 9-51/26/2/1 1 1 0 0 5 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
161 طراح قالب سازی تلفیقی چند منظوری بتنی 9-52/26/1/3 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 2 4 1 1 7 - -
162 کار ایمن در ارتفاع 7119-29-008-1 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
163 نصاب DRY WALL SYSTEM 3112/05 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
164 داربست بند 8-74/44/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
165 سرپرست گروه داربست بند 8-74/45/1/1 1 0 0 0 3 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
166 کارگرتخریب کار ساختمانهای بتنی‘فولادی و بنایی 9-51/25/2/1 1 0 0 0 6 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
167 مسئول تخریب کار ساختمانهای کلنگی‘فولادی و بتنی 9-51/25/1/1 1 0 0 0 7 1 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
168 سرپرست دسترسی با طناب Rope Access 7215-29-001-1 1 0 0 0 3 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
169 کارور دسترسی با طناب Rope Access 7515-29-002-1 1 0 0 0 5 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
170 کمک کارور دسترسی با طناب Rope Access 7215-29-003-1 1 0 0 0 6 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
171 فن ورز کار در ارتفاع 9-59/91/1/1 1 0 0 0 7 2 0 9 2 0 2 9 1 1 7 - -
172 سازنده سقف شیروانی 712120290010001 2 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 - -
173 کمک سازنده سقف شیروانی - 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 - -
174 پوشش کار اسکلت فلزی 9-74/4/6/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 - -
175 کارگر عمومی سازنده سقف شیروانی - 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 1 2 1 7 - -
176 نصاب عایق ها و پوشش های مورد نیاز در سیستم LSF 9-74/47/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 4 2 1 7 - -
177 کمک لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/2/3/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 - -
178 لوله کش گاز خانگی و تجاری 8-71/22/1/3/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 - -
179 لوله کش و نصاب وسایل بهداشتی 8-71/06/1/3/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 - -
180 کارگر عمومی لوله کشی و نصاب وسایل بهداشتی 7126-29-001-1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 - -
181 کارگر عمومی لوله کش گاز خانگی و تجاری 7126-29-004-1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 - -
182 کمک لوله کش گاز خانگی و تجاری 8-71/22/2/3/1 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 6 2 1 7 - -
183 مسئول گروه خط کشی 9-74/41/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 3 1 7 - -
184 کانال ساز تهویه 8-39/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 2 7 - -
185 فن ورز اسکلت فلزی 9-74/40/1/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 - -
186 اسکلت ساز 9-74/41/1/3/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 - -
187 کمک اسکلت ساز 9-74/41/2/3/1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 - -
188 کارگر عمومی جوشکاری 9-74/41/3/1/3 1 0 0 0 6 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 - -
189 کارگر عمومی اسکلت ساز ساختمان 7214-29-002-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 2 4 1 2 7 - -
190 در و پنجره ساز پروفیل آهنی 8-74/95/1/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 - -
191 کمک در و پنجره ساز پروفیل آهنی 8-74/95/2/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 - -
192 کارگر عمومی در و پنجره ساز پروفیل آهنی 7214-29-005-1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 1 2 2 7 - -
193 تعمیرکار کارخانه آسفالت و سنگ شکن 8-12/39/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 3 2 7 - -
194 مسئول انفجار مواد ناریه 7-11/55/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 4 5 7 - -
195 متصدی نصب دستگاه های کارخانه آسفالت و سنگ شکن 7-12/31/1/1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 1 1 8 - -
196 کارور حفاری چاه های عمیق آب 7-11/28/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 3 1 1 8 - -
197 اپراتور دستگاه حفار تونل 9-74/26/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 3 1 1 8 - -
198 سازنده کانال های بتنی آبرسانی روباز 9-53/19/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 - -
199 سازنده لوله های سیمانی 9-52/20/2/1 1 1 0 0 2 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 - -
200 متصدی نصب دستگاه های تولید بتن 9-52/22/1/1 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 2 4 1 1 8 - -
201 سازنده و نصاب در و پنجره با پروفیلUPVCو شیشه دوجداره 9622-29-001-1 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 2 2 4 1 8 - -
202 اپراتور دستگاه خط کش 8-39/31/1/1 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 2 2 4 3 8 - -
203 کارگر عمومی ساختمان 9-51/23/3/1/2‎‏و‎‎‏‎931310290060001 1 1 0 0 0 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 - -
204 لکه گیر و روسازی آسفالت 9-74/69/1/2 1 2 0 0 0 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 - -
205 کارگر آزمایشگاه قیر و آسفالت 9-54/45/1/2 1 0 0 0 1 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 - -
206 کارگر آزمایشگاه مکانیک خاک 9-99/18/1/2 1 0 0 0 2 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 - -
207 کارگر عملیات آسفالتی 9-74/70/1/2 1 0 0 0 3 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 - -
208 کارگر راهسازی و راهداری 3-59/47/1/1 1 0 0 0 4 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 - -
209 کارگر ماهر نصب گاردیل 9-74/48/1/1 1 0 0 0 5 0 0 9 2 0 1 3 1 3 9 - -
210 کارگر عمومی نقشه بردار 9313-29-001-1 1 0 0 0 7 0 0 9 2 0 1 4 1 3 9 - -